Banner1 for sliderBanner2 for sliderBanner3 for sliderBanner4 for slider

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenie
  Nákup tovaru prostredníctovm e-obchodu NIPA, s.r.o. (ďalej len e-obchod) môžu uskutočnovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Objednanie tovaru
  Tovar je možné objednať si prostredníctvom e-obchodu na našich stránkach, a to ktorýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Kúpiť" alebo "Pridať do košíka".
  Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v e-obchode. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-obchodu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Po registrácii bude každému zákazníkovi pridelené osobné konto, pod ktorým mu budú vytvárané jeho objednávky. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkom zapísať si a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
  Tovar sa objednáva stlačením tlačidla "Kúpiť" alebo "Pridať do košíka", čím sa vybraný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v e-obchode. Zaregistrovanie objednávky bude potvrdené oznámením o prijatí objednávky. Po doručení oznámenia o prijatí objednávky Vám budú údaje o vybavení, odoslaní a výslednej cene zásielky zaslané na Vami uvedený e-mail.
  V e-obchode je umožnený zákazníkom prístup k informáciam o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, odoslanie ...) po autorizácii prihlasovacími údajmi.
 3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  Tovar odosielame do
  14 pracovných dní od zmeny stavu Vašej objednávky na: "spracováva sa".
  (o zmene stavu objednávky bude zákazník vždy informovaný mailom).
  V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v stanovenej lehote, objednávka bude riešená individuálne.
  Väčšina textilu je vyrábaná v krajčírskej dielni na základe objednávky - farba, veľkosť, typ textilu, následne je zrealizovaná potlač textilu podľa požiadaviek v objednávke. Urýchliť dodanie tovaru je možné len vo výnimočných prípadoch na základe dohody.
  V prípade objednávky z ČR bude zákazníkovi tovar odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia platby.
  Zákazník má možnosť výberu doručenia objednaného tovaru a to:
  - kuriérskou službou UPS
  - osobne v sídle firmy
  NIPA, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v e-obchode ako adresu doručenia. V adrese doručenia musí byť uvedené aj kontaktné telefónne číslo.
 4. Platobné podmienky
  Všetky ceny v e-obchode sú uvedené vrátane DPH. Všetky ceny platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ bol tovar objednaný, platí cena, za ktorú bol objednávaný bez ohľadu na prípadné zmeny v cenách.
  Zákazník zo SR má možnosť platby
  - platba bankovým prevodom na účet predávajúceho: Fio banka a.s. , číslo účtu: 2700757644 /8330, IBAN SK5283300000002700757644, SWIFT FIOZSKBAXXX, variabilný symbol: (číslo objednávky), zákazník je povinný uskutočniť platbu pred odoslaním tovaru
  - platba dobierkou: zákazník zaplatí sumu svojej objednávky v hotovosti kuriérovi pri preberaní tovaru.

  E-obchod môže žiadať od kupujúceho úhradu objednávky vopred.

  Zákazník z ČR má možnosť uskutočniť platbu
  - bankovým prevodom na účet predávajúceho: RaiffeisenBank a.s., číslo účtu: 5004010268/5500, variabilný symbol: (číslo objednávky), zákazník je povinný uskutočniť platbu pred odoslaním tovaru

  Pri objednávkach s výslednou cenou za tovar vyššou ako 45€ (platí aj pre kumuláciu objednávok) dopravné náklady prevádzkovateľ neúčtuje - doprava ZDARMA. V prípade objednávky s dopravou ZDARMA je povinná platba vopred prevodom na náš účet.
 5. Storno objednávky
  Zákazníkom: Objednávka môže byť zákazníkom zrušená najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia, a to formou e-mailu. V dalších prípadoch je potrebná vzájomná dohoda.
  NIPA, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej čast v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať. Ak táto situácia nastane, NIPA, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak cena objednávky alebo jej čast už bola zákazníkom zaplatená a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, NIPA, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 10 dní na jeho účet sumu zaplatenú za tovar, vrátením sa rozumie odpísanie príslušnej sumy z bankového účtu NIPA, s.r.o.
  V prípade, že cena objednávky nebude pripísaná na náš účet do 7 dní od zadania objednávky, objednávka bude stornovaná.
 6. Vrátenie tovaru
  Podľa zákona c.108/2000 Z.z. § 12 ods.5 c) o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.
  Všetok tovar ponúkaný v e-obchode je vyrábaný na základe osobitných požiadaviek zákazníka, preto ho nemožno vrátiť ani vymeniť. Venujte prosím zvýšenú pozornosť výberu oblečenia z našej ponuky. Na prípadné otázky vám radi odpovieme, kontaktujte nás na info@mamimo.sk alebo 0903258837.
 7. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
  Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.mamimo.sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.
 8. Reklamačné podmienky a záručná doba
  Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditelné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
  Reklamácia sa vzťahuje na chyby tovaru spôsobené výrobcom, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  Na nami predávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  V prípade reklamácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 0903 258837 alebo na e-mail: info(zavináč)mamimo.sk. Oprávnenosť reklamácie posúdime bez zbytočného odkladu po zaslaní tovaru späť na našu adresu.
 9. Ochrana osobných údajov
  Svojou registráciou v našom e-obchode súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NRSR 428/2002 a novelizácie 99/2005 Z.z. NIPA,s.r.o. týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúviacej s propagáciou internetového obchodu www.nipa.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 10. Záverečné ustanovenia
  Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.11.2010 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Spoločnosť NIPA, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
Kontakt
NIPA, s.r.o.
J. Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda
IČO: 36762628, IČ DPH: SK2022360450
Registrácia: OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka číslo: 45410/B
Tel.: 0903 258837
e-mail : info@mamimo.sk

Pokračovať